Guvernul Cîțu dă undă verde pentru angajarea a 1.000 de funcționari la Casele de pensii

0

Guvernul Cîțu dă undă verde angajărilor la nivelul caselor teritoriale de pensii. Executivul urmează să adopte în ședința de azi de la ora 13.00 o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, prin care suplimentează cu 1.000 numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice.

Guvernul suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice, cu 1000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioadă determinată,
respectiv până la data de 31 decembrie 2022, potrivit actului normativ pregătit să fie adoptat în ședința de joi.

De ce e nevoie de 1.000 de oameni în plus la casele de pensii
Executivul precizează că aceste angajări se fac în vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 al ministrului Muncii și protecției sociale, privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023.
Guvernul consideră că se confruntă cu situație extraordinară și că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative ce pot fi create pentru beneficiarii sistemului public de pensii.

Recalcularea pensiilor, un efort uriaș
Pentru adoptarea OUG-ului de azi, Executivul invocă deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflați în evidența acestora și la complexitatea documentației în raport de care se stabilesc drepturile de pensie cu consecințe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor.

În cazul în care, în urma procesului de recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos, precizează Executivul.

Premergător procesului de recalculare, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi evaluate, procedura de evaluare fiind stabilită prin Ordinul nr. 487/31.05.2021 al ministrului muncii și protecției sociale privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 01 septembrie 2023.
Un angajat al casei teritoriale de pensii deservește în prezent un număr de 1.800 pensionari, ceea în condițiile actuale este peste limita de lucru și generează întârzieri în soluționarea dosarelor de pensii și nemulțumiri în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii.

În evidența sistemului public de pensii figurează un număr de aproximativ 5 milioane de pensionari și aprox.
6 milioane de asigurați.

Cum poți să te angajezi ca funcționar în Ministerul Muncii
Ocuparea posturilor prevăzute în Ordonanța de guvern de azi se face prin concurs. Concursul pentru ocuparea unui post constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test grilă;
c) interviul.

– În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului
pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1, se publică anunțul pentru ocuparea acestora.
– În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant.
– Condiţiile specifice se stabilesc pe baza fişei postului, unitar, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

Personal puțin, nemulțumit de salarii și supraîncărcat
Potrivit notei justificative a actualei Ordonanțe de Urgență, la nivelul CNPP (Casa Națională de pensii) și CTP-urilor (caselor teritoriale de pensii), necesarul de personal ar fi estimat la 5.500 de posturi.

În prezent, numărul total de posturi aferent CNPP și CTP-uri este de 3480, din care, la nivelul caselor teritoriale de pensii există un număr total de 3186 de posturi- pentru realizarea tuturor atribuțiilor statutare referitoare la stabilirea și plata pensiilor, dar și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special aflate în gestionarea CNPP, precum și pentru evidența asiguraților și activitățile conexe.

De asemena, volumul de muncă pe care îl presupune acțiunea de evaluare a dosarelor de pensii din sistemul public de pensii, nu se poate realiza doar cu personalul existent care este deja supraîncărcat și migrează spre alte instituții publice cu un volum și stres de muncă mai mic, dar și cu salarii mai atractive.

Guvernul reclamă restructurările de posturi majore survenite în cadrul caselor teritoriale de pensii din ultimii ani, volumul de muncă crescut/dublat prin apariția de noi modificări legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverințe stagii de cotizare etc.;

În aceste condiții, suplimentarea cu cele 1.000 posturi și a costurilor aferente „reprezintă o urgență și un obiectiv major al Casei Naționale de Pensii Publice, cu consecințe pozitive majore asupra vieții și drepturilor legale ale beneficiarilor sistemului public de pensii”.